Reklamácia

Obchodné meno: GREENBEAUTY s. r. o.
Sídlo: Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53936388
DIČ: 2121534162
DIČ DPH: Nie je platcom DPH
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 154212/B.

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK5611000000002941113022
SWIFT: TATRSKBX

Telefónne číslo: +421 944 080 611
e-mail: shop@greenbeauty.sk

Korešpondenčná adresa:
GREENBEAUTY s. r. o., Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava, Slovenská republika.

Vrátenie tovaru

(vzťahujúce sa na produkty predávané spoločnosťou GREENBEAUTY, s.r.o. ako Predávajúcim)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu do 14 dní vrátene, od začiatku uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu. – viac info tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102 – paragraf 7 odsek 1.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup:
• kupujúci odošle predávajúcemu mail na adresu shop@greenbeauty.sk s nasledovným znením: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu).“ Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum.
• kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
• kupujúci vyplní formulár na stiahnutie na tejto stránke a zašle ho spolu s tovarom.
• vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, pôvodný obal sa nesmie otvárať, všetky ochranné nálepky musia byť na svojom mieste neporušené, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet alebo na adresu trvalého bydliska, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 zákona č. 108/2000 Z. z.

Shopping Cart